Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovější Chrome, Firefox nebo Safari.
Kytice od 1.200 Kč - doručení ZDARMA

Obchodní podmínky jsou součástí objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

obchodní firma:

Dana Rohová

se sídlem 251 68 Kamenice – Nová Hospoda, Návršní 344

IČ: 45875359

pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky https://www.kvetinyonline.cz; adresa pro doručování elektronické pošty je: kvetiny@kvetinyonline.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikajících ze smluv o poskytování služeb (dále „smlouva“ či „kupní smlouva“) uzavřených mezi Danou Rohovou, IČ 45875359, podnikající fyzickou osobou se sídlem 251 68 Kamenice – Nová Hospoda, Návršní 344 (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese https://www.kvetinyonline.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu na internetové adrese https://www.kvetinyonline.cz. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednatelé objednáním souhlasí se zněním obchodních podmínek, na něž je odkázáno v aplikaci e-shop.

2. SLUŽBA POSKYTOVANÁ PODLE ČLÁNKU 1

Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky objednateli spočívající v prodeji zboží – řezaných a hrnkových květin a dalšího zboží z nabídky. Poskytovatel na základě uzavřené smlouvy ve smyslu článku 3 zašle zboží na adresu uvedenou Objednatelem. Zpravidla se jedná o adresu jiné osoby (dále jen „příjemce zboží“), případně adresu Objednatele.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy provede objednatel vyplněním svých údajů a zvolením produktu na adrese https://www.kvetinyonline.cz, a to poté, co si vybral prostřednictvím aplikace zvolený produkt (fotografie u zvoleného produktu jsou pouze ilustrativní), u nějž je stanovena cena.

3.2. Návrh na uzavření smlouvy je odeslán v momentě, kdy jsou vyplněna všechna pole – vyplněním údajů o příjemci kytice, vyplnění datumu a času doručení kytice, vyplněním textu na vloženou kartičku (nepovinné), vyplnění instrukcí (nepovinné), vyplněním údajů o objednateli, vyplněním způsobu platby, a zároveň je odsouhlasen souhlas s těmito obchodními podmínkami; Návrh je odeslán v momentě kliknutí na tlačítko „Objednávka je v pořádku a chci ji dokončit...“. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. V případě vyplnění pole „instrukce pro nás“ se nejedná o modifikaci již vyplněných údajů, zejména: časové a jiné údaje, které jsou nereálné.

3.3. K uzavření smlouvy dojde odsouhlasením objednatelova návrhu na uzavření smlouvy. K odsouhlasení objednávky dojde doručením potvrzovacího e-mailu na zadanou e-mailovou adresu objednatele, v němž budou napsány detaily objednávky a odkaz na odsouhlasené obchodní podmínky. V případě, že z jakéhokoli důvodu potvrzovací email na adresu objednatele nebude doručen, je smlouva uzavřena, bude-li jiným způsobem z jednání objednatele zřejmé, že smlouvu považuje za uzavřenou (např. převzetí zboží, zaplacení, atd.)

3.4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám.

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena zboží je uvedena v aplikaci e-shop na adrese https://www.kvetinyonline.cz. Uživatel si prostřednictvím webové stránky s formulářem pro objednávku vybere určité zboží či službu (doplatek za druhé doručení), u nichž je stanovena cena. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby: 1) platba kartou; 2) bankovním převodem z účtu; 3) Apple Pay; 4) Google Pay.

4.2. Společně s kupní cenou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, tyto částky jsou již započítány v konečné ceně uvedené u jednotlivého zboží, před potvrzením návrhu na uzavření kupní smlouvy. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Pro platby kartou jsou identifikátory plátce řešeny automaticky prostřednictvím platebního systému.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny zboží či po doručení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Faktura není vystavena v případě platby v hotovosti na provozovně.

4.6. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny ve smyslu článku 4.1. je poskytovatel oprávněn kontaktovat též příjemce služby, je-li odlišný od objednatele, a dotazovat se jej na informace týkající se platby. Tímto ustanovením nejsou porušena ustanovení čl. 9.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Není-li stanoveno na internetových stránkách, případně neplyne-li z povahy zboží jinak, Objednatel nemůže podle § 1837 písm. e) občanského zákoníku odstoupit od této kupní smlouvy, z důvodu toho, že předmět koupě je zbožím, které podléhá rychlé zkáze (řezané a hrnkové květiny a cukrářské výrobky - dorty). Objednatel má v souladu s ustanovením § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) právo od kupní smlouvy na jiné zboží, než ve větě první odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může objednatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele kvetiny@kvetinyonline.cz.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy poskytovateli. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží poskytovateli dle čl. 5.2 obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí poskytovatel plnění poskytnuté objednatelem objednateli do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.3 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy poskytovateli, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

5.5. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.

5.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem, kterým bylo placeno.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. V případě odstoupení od smlouvy nese objednatel veškeré náklady spojené s navrácením zboží, zejména poštovné a balné a doručení na adresu poskytovatele.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně objednatele (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení příjemci) nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které objednatel zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.

6.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kontaktovat příjemce před doručením a ověřit si přítomnost příjemce na adrese uvedené v objednávce. Poskytovatel není odpovědný za zdržení předání zboží příjemci z důvodu chybné objednávky, či jeho nepřítomností na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti příjemce může poskytovatel zanechat zboží u náhradního příjemce (v případě doručení do firmy u kolegů, v případě doručení na privátní adresu u sousedů, apod.). Pokud tak neučiní, zanechá kytici na náhradním místě, které zvolí dle svého uvážení a bude příjemce informovat o umístění kytice.

6.4. Objednatel je srozuměn s tím, že v případě vyšší moci bude upřednostněno doručení zboží, i v případě, že v tomto důsledku bude doručeno se zpožděním. Vyšší mocí se v tomto případě rozumí zejména dopravní zácpy a problémy s dopravní obslužností místa, kde je příjemce služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo na nedodržení časových termínů, a to v období 11.2.-16.2., 6.3.-11.3., 9.5.-14.5. a 17.12.-24.12. Objednávky, které budou vloženy do systému v čase, který je v zadaném časovém pásmu, mohou být doručeny v časovém pásmu následujícím.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad a vždy v nejvyšší možné kvalitě. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, poskytovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který poskytovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Ve shodě s kupní smlouvou jsou veškeré změny, které podstatně nemění charakter květiny, tj. např. změny barvy květních lístků či případná záměna rostlin, a to vždy taková záměna, která nejde k tíži objednatele.

7.3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá poskytovatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci, když tyto vady již existovaly v době předání zboží kupujícímu.

7.4. Poskytovatel poskytuje záruku na řezané květiny zpravidla po dobu 24 hodin od jejich převzetí objednatelem, nejpozději však do doby konce pracovní doby poskytovatele dne následujícího po převzetí zboží. Podmínkou záruky je náležitá péče ze strany objednatele.

7.5. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje objednatel u poskytovatele výhradně osobně na adrese jeho provozovny na adrese KvětinyOnline – Dana Rohová, Jugoslávských partyzánů 33, 160 00 Praha 6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamované zboží. Při reklamaci je objednatel povinen prokázat, že je oprávněný u poskytovatele reklamaci uplatnit a nechat posoudit poskytovatele vytčené vady zboží. O reklamaci je sepsán reklamační protokol. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne poskytovatel zpravidla ihned.

7.6. Objednatel je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží má vadu, v opačném případě není poskytovatel odpovědný za škodu/poškození, které vznikne dalším užíváním zboží.

7.7. Poskytovatel neodpovídá za vady v těchto případech: a. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; b. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí objednatelem; c. vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti); d. vada vznikla na zboží neodbornou montáží nebo neodborným uvedením zboží do provozu; e. vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem objednatelem či mechanickým poškozením, užíváním zboží v rozporu s jeho účelem, nesprávným zacházením, přepravou a nesprávnou péčí o zboží, zejména u rostlin jejich nedostatečným či nadměrným zaléváním či hnojením, mechanickým poškozením (pádem, nárazem) nebo použitím zboží v podmínkách, pro které není určeno; f. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv poskytovatele (škůdci apod.); g. u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby nebo jiná informace podobného významu, kdy lze uplatnit práva z vad pouze do uplynutí takto stanovené doby; h. vyplývá-li to z povahy zboží; i. jedná-li se o vadu, kterou musel objednatel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží.

7.8. Rozměry kytic uvedené v popisu květin jsou pouze orientační a mohou se odlišovat od skutečné kytice.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI

8.1. V případě, že objednatel není spotřebitelem, ustanovení čl. 5 obchodních podmínek se nepoužije.

9. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) jako správce osobních údajů klientů o jejich zpracování: Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní květiny a další služby. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle Nařízení. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

9.1. Správcem Vašich osobních údajů je poskytovatel. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: kvetiny@kvetinyonline.cz.

9.2. Zpracováváme (dle konkrétního případu) zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby a uskutečněné obchody. Ve smluvním vztahu vycházíme z Vámi zadaných údajů uvedených při registraci, proto za nesprávně či nepravdivě zadané údaje nemůžeme nést zodpovědnost. V případě jakékoli změny v osobních údajích Vás žádáme bez zbytečného odkladu o informování o této změně.

9.3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smluvní povinnosti a nezbytnosti pro plnění právních povinností vyplývající z daňových a účetních zákonů ČR, nezbytné ochrany našich a Vašich důležitých zájmů a našich oprávněných zájmů. V případě udělení Vašeho souhlasu osobní údaje také zpracováváme pro účely marketingu.

9.4. Nezpracováváme Vaše citlivé údaje dle Nařízení.

9.5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s Vámi uzavřených smluv, a v případě udělení Vašeho souhlasu i pro účel rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.

9.6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete jej kdykoliv odvolat.

9.7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.

9.8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle Nařízení. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, smluvní partnery pro doručování květin, účetní, advokátní kanceláře, zpracovatel plateb kartou.

9.9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu, po dobu promlčecí lhůty a archivačních lhůt stanovených zákonem.

9.10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky, právní vztahy z kupní smlouvy se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

 10.2. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a objednatelem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

10.3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb a k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a objednateli nejsou přístupné.

10.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa:

KvětinyOnline – Dana Rohová
Jugoslávských partyzánů 33, Praha 6 16000
Adresa elektronické pošty: kvetiny@kvetinyonline.cz
Telefon: +420 602 686 696

V Praze, dne 24.3.2014

KvětinyOnline – Dana Rohová

Měna
Jazyk